Last ned Villkår og betingelser


 1. Alminnelige betingelsers formål og rekkevidde
  1. Disse alminnelige betingelsene (heretter "betingelsene") fastsetter vilkårene for en ikke-forbrukers/næringsdrivendes (heretter "kunden") bruk av Air Liquide Norway AS' (heretter "Air Liquide") kundeportal "MyGas" (heretter "portalen"), der det er mulig å opprette en kundeprofil og dermed administrere blant annet servicebestillinger, ta kontakt med Air Liquides fagfolk, foreta bestillinger online av flasker og utstyr, laste ned regninger, inngå avtaler osv.
  2. I den grad annet ikke er skriftlig avtalt, går Air Liquides alminnelige betingelser for salg, leie og levering av gassflasker likevel forut for betingelsene.
  3. Betingelsene gjelder imidlertid ikke der ufravikelige lovregler gir kunden bedre rettigheter enn det som fremgår av betingelsene, samt der Air Liquide og kunden har inngått en skriftlig avtale som helt eller delvis erstatter betingelsene, herunder i forbindelse med kundens kjøp av spesielle produkter, tjenesteytelser og lignende fra Air Liquide.
 2. Om portalen
  1. Portalen eies, drives og oppdateres av:

Air Liquide Norway A/S

Drammensveien 64B

3050 Mjøndalen

 

Org. nr. 979 290 837

 

Telefon: +47 32 27 41 40

E-post:  kundeservice.norway@airliquide.com

 

Portalen kan overordnet deles opp i tre hovedområder:

 1. Gasser

Kunden kan under dette området av portalen få opplysninger om gasstyper, bruksområder og egenskaper, produktlinjer samt hjelp til å velge riktig gasstype. Det er dessuten mulig for kunden å bestille og kjøpe forskjellige gasser.

 1. Utstyr

Kunden kan under dette området av portalen få opplysninger om forskjellig utstyr til gassprodukter, herunder regulatorer og ventiler. Det er dessuten mulig for kunden å bestille og kjøpe forskjellig gassutstyr.

 1. Tjenesteytelser

Kunden kan under dette området av portalen få informasjon om de mange forskjellige tjenesteytelsene som Air Liquide tilbyr. Videre er det mulig å innhente tilbud både på standard tjenesteytelser og skreddersydde løsninger til kunden.

 1. For å kunne bruke portalen, blant annet for innkjøp av gass og gassutstyr, må kunden være ikke-forbruker/næringsdrivende med dansk firmaadresse og org. nr.
 2. Denne personen (heretter "brukeren") som oppretter kunden i portalen, bekrefter at vedkommende har fullmakt til å forplikte kunden i forhold til opprettelsen, herunder at brukeren med grunnlag i sin stilling, kan motta regninger på vegne av kunden, foreta varebestilling og for øvrig inngå bindende avtaler på vegne av kunden. Air Liquide kan til enhver tid forlange å få fremlagt påkrevd dokumentasjon for denne fullmakten. Brukeren hefter personlig for ethvert ansvar som Air Liquide måtte få i forhold til avgivelse av uriktige opplysninger, brukerens manglende fullmakt osv.
 3. Ved registrering oppgir brukeren sitt navn, e-postadresse og mobiltelefonnummer, samt velger et personlig passord. Deretter opprettes en brukerprofil på portalen. For å kunne få fordel av mulighetene portalen tilbyr, må brukeren tilpasse sin brukerprofil og aktivere denne. Det er mulig å velge mellom aktivering som profesjonell bruker som ennå ikke er kunde hos Air Liquide, eller aktivering som eksisterende kunde hos Air Liquide. De opplysningene som brukeren oppgir ved registrering, skal være korrekte og utfyllende.
 4. Brukerens passord er personlig, og brukeren har plikt til å behandle og oppbevare passordet fortrolig, ikke utlevere det til andre eller på annet vis la andre få adgang til passordet.
 5. Hvis brukeren skulle oppleve misbruk av sitt passord eller brukerprofil, må brukeren straks kontakte Air Liquide på adressen eller e-postadressen oppgitt under punkt 2.1. Air Liquide hefter ikke for eventuelle tap og handlinger som kan føre til erstatning, så lenge brukerens passord er brukt.
 6. Hvis brukeren forlater kundens virksomhet eller av en annen grunn ikke lenger skal ha tilgang til portalen, må kunden informere Air Liquide om dette uten ugrunnet opphold.
 1. Vilkår for bestilling og salg av gass, utstyrsprodukter og tjenesteytelser og lignende via portalen
  1. Portalen gir kunden/brukeren mulighet til å bestille og kjøpe gass, utstyrsprodukter og tjenesteytelser via portalen. Det henvises for øvrig til Air Liquides spesielle betingelser for de enkelte gass- og utstyrsproduktene og tjenesteytelsene.
   1. Med "gass" menes gass stilt til rådighet av Air Liquide for kunden. Ytterligere informasjon om Air Liquides forskjellige typer gass fremgår av produktarkene som også finnes under det enkelte gassproduktet i portalen.
   2. Med "utstyrsprodukter" menes produkter levert av Air Liquide som kan være nødvendige for industriell og/eller spesialgass bruk, men ikke til medisinsk bruk. Det kan for eksempel være snakk om regulatorer og gasstyper (gassmanifolder, fleksible slanger, ventiler osv.) som kan brukes til alle prosesser innen sveising og skjæring, på verksteder og laboratorier.
   3. Med "tjenesteytelser" menes en rekke forskjellige tjenesteytelser som tilbys av Air Liquide, herunder forebyggende vedlikehold av ovnatmosfærer og temperaturer på varmebehandlingsutstyr, håndtering av gassleveranser på vegne av kunden, flaskeskift, gassrevisjon og vedlikehold av kundeeide gassgeneratorer osv.
  2. Bestilling av gass, utstyrsprodukter og tjenesteytelser skjer under de respektive hovedområdene i portalen. Umiddelbart etter bestilling, mottar kunden/brukeren en e-post med bekreftelse om at ordren er mottatt.
  3. Levering og returnering
   1. Levering av gass og utstyrsprodukter skjer AB fabrikk, og kunden betaler derfor leveringsomkostninger og overtar risikoen ved utlevering fra Air Liquide. Ved forsendelse vil Air Liquide for kunden regning og risiko transportere gass og utstyrsprodukter til kundens forretningssted. Skader og forsinkelse under forsendelsen erstattes ikke, uansett om Air Liquide eller en tredjemann har ansvar for forsendelsen. Ved levering skal kunden kontrollere at leveringen stemmer overens med følgeseddelen, samt kvittere for det mottatte og notere eventuelle avvik på følgeseddelen. Hvis kunden ikke er til stede ved levering, skal eventuelle innsigelser og reklamasjoner gjøres straks etter dette.
   2. Levering av tjenesteytelser skjer i henhold til spesifisering etter nærmere avtale mellom kunden og Air Liquide etter bestilling av tjenesteytelsene. 
   3. Returnering av gass og utstyrsprodukter kan kun skje etter forutgående avtale med Air Liquide og innen 30 dager etter leveringen, og kreditering av dette skjer med fradrag for 20 % av salgsprisen. Spesielt fremstilte eller utleverte utstyrsprodukter kan ikke returneres. Visse mindre bytteflasker kan byttes forutsatt at flaskene er godkjent av Air Liquide. Hvis Air Liquide har levert flere flasker enn det som mottas i retur per gasstype og flasketype, vil det overskytende antall flasker faktureres til gjeldende dagspris. Det mottas ikke flere flasker i retur enn det som leveres per gasstype og flasketype.
   4. Air Liquide Norway A/S' alminnelige betingelser for salg, leie og levering av gassflasker går forut for disse betingelsene.
  4. Pris og betalingsbetingelser
   1. Prisene i portalen er oppgitt som listepriser. Prisen er eksklusive avgifter, moms og gebyrer. Alle leveranser av gass pålegges ADR-tillegg (tillegg for håndtering av farlig gods) som oppgitt på Air Liquides til enhver tid gjeldende prisliste. Særlige priser kan gjelde i forhold til spesifikke tilbud, tjenesteytelser osv.
   2. Kunden skal betale ethvert utestående beløp senest 14 dager etter fakturadato, ellers påløper det renter i henhold til rentesatsen som fremgår av regningen. Fakturering kan etter Air Liquides valg skje fra Air Liquide eller av en av Air Liquides autoriserte forhandlere.
  5. Sikkerhet
   1. Kundens bruk av gass og utstyrsprodukter skjer på kundens eget ansvar. For gass og utstyrsprodukter fremgår nærmere spesifikasjoner av portalen, og sikkerhetsdatablader for de enkelte produktene kan fås via portalen. Kunden forplikter seg til å gjøre seg og sitt eventuelle personale kjent med dette.
  6. Ansvar, mangler og reklamasjoner og lignende
   1. Reklamasjoner skal skje skriftlig og komme Air Liquide i hende senest 3 arbeidsdager etter leveringsdagen, og så tidlig at det innen neste levering av gass fra Air Liquide kan foretas en kontrollanalyse av denne.
   2. Ved forsinkelse eller mangler kan Air Liquide velge å foreta omlevering, retting eller endring av leveransen kostnadsfritt.
   3. Air Liquides ansvar er begrenset til å foreta avhjelp ved eventuelle mangler og forsinkelser.
   4. Air Liquide er alene ansvarlig for feil og mangler ved solgte utstyrsprodukter i 6 måneder etter salgsavtale er inngått forutsatt at gass og utstyrsprodukter er håndtert og brukt i overensstemmelse med Air Liquides forskrifter, og til det som utstyrsproduktene er beregnet til.
  7. Angrerett
   1. Air Liquide leverer kun til ikke-forbrukere/næringsdrivende som handler i rammen av deres næring. Angreretten gjelder ikke næringsdrivende, og det kan derfor kun skje returnering såfremt dette er avtalt med Air Liquide, jf. punkt 3.3.3, eller såfremt det er tale om reklamasjon eller mangel, jf. punkt 3.6.
 2. Kommunikasjon og markedsføring
  1. Kommunikasjon som inneholder markedsføringsbudskap vil kun bli utsendt til personene som har gitt samtykke til dette – enten i forbindelse med opprettelse av konto i portalen eller i portalens profilfunksjon. Samtykket kan til enhver tid tilbakekalles ved å endre meldingen i portalens profilfunksjon eller via lenker i alle nyhetsbrevene.
  2. Brukeren aksepterer at Air Liquide i visse tilfeller sender e-poster til brukeren på e-postadressen som brukeren har oppført i sin brukerprofil, som inneholder viktige opplysninger om for eksempel oppdatering av betingelsene, vedlikehold av portalen og lignende.
  3. Såfremt brukeren har utlevert sitt mobiltelefonnummer til Air Liquide, aksepterer brukeren at Air Liquide sender beskjed til dette mobiltelefonnummeret om viktige tekniske eller juridiske forhold, samt at Air Liquide sender påminnelse til mobiltelefonnummeret hvis brukeren ikke har logget seg på portalen i en periode.
 3. Tredjemanns rettigheter
  1. Etter Air Liquides oppfatning krenker portalen ikke rettigheter tilhørende tredjemann. Hvis brukeren blir kjent med at portalen krenker eller påstås å krenke tredjemanns rettigheter, skal brukeren straks orientere Air Liquide om dette på adressen under punkt 2.1, samt opphøre enhver bruk av portalen. Tilsvarende orientering til Air Liquide skal skje hvis brukeren blir møtt med erstatningskrav eller lignende fra tredjemann på bakgrunn av brukerens anvendelse av portalen. Brukeren skal i videst mulig omfang bistå Air Liquide med oppklaring av eventuelt rettighetsmisbruk.
  2. Air Liquide er berettiget men ikke forpliktet til å overta kontrollen med enhver rettssak eller forliksforhandling som brukeren er involvert i, vedrørende portalen.
  3. Air Liquide vil betale dine rimelige omkostninger til din deltagelse i rettssaken eller forliksforhandlinger, jf. punkt 3.2, inntil det tidspunktet Air Liquide meddeler at Air Liquide overtar rettssaken eller forliksforhandlingene.
  4. Hvis det avsies dom eller inngås forlik hvoretter portalen krenker tredjemanns rettigheter, vil Air Liquide betale idømt erstatning, godtgjørelse og lignende eller forlikssum til tredjemann forutsatt at brukeren har overholdt sine forpliktelser i punkt 3.1. Kunden/brukeren kan ikke utover dette rette krav mot Air Liquide i slike tilfeller.
 4. Ansvarsbegrensning
  1. Air Liquide gjør sitt ytterste for at portalen alltid er tilgjengelig. Det kan imidlertid forekomme situasjoner der portalen ikke er tilgjengelig. Dette kan bl.a. skyldes sikkerhetsmessige eller vedlikeholdsmessige årsaker, nettverksproblemer, svikt i kommunikasjonsforbindelser og maskinvare. Air Liquide vil såfremt mulig forsøke å varsle om slike situasjoner på portalen, spesielt når portalen vil være utilgjengelig eller delvis utilgjengelig i lengre tid. Air Liquide kan dermed ikke garantere at portalen alltid er tilgjengelig.
  2. Air Liquide fraskriver seg ansvaret for ethvert tap - direkte så vel som indirekte – som kunden eller brukeren måtte bli påført ved bruk av portalen eller ved feil og mangler ved portalen, portalens opphør, eller som kunden eller brukeren måtte bli påført av andre som bruker portalen.
  3. Portalen fungerer først og fremst som handels-, formidlings- og kommunikasjonsplattform for Air Liquides varer og tjenesteytelser. Air Liquide oppfordrer alltid til at kunden/brukeren henvender seg direkte til Air Liquide i tvilstilfeller i forbindelse med forespørsler vedrørende varer og tjenesteytelser og lignende. Air Liquide tar dermed forbehold om at portalen kan inneholde feilaktige og uriktige opplysninger, og fraskriver seg således i videst mulig omfang ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for formidlingen, herunder for innhold og tekniske opplysninger og etterlevelse av slik informasjon, korrespondanse og utførelse.
  4. Portalen kan inneholde lenker til eksterne hjemmesider med innhold som ikke er under Air Liquides kontroll. Air Liquide kan ikke holdes ansvarlig for innholdet på disse sidene eller deres sikkerhet, og brukerens anvendelse av disse lenkene skjer på brukerens eget ansvar. Likeledes påtar Air Liquide seg ikke ansvaret for opplysninger på andre hjemmesider som det måtte være en lenke til på disse eksterne sidene.
  5. Ovenstående gjelder med mindre annet følger av ufravikelige regler i dansk rett.
 5. Produktansvar
  1. Air Liquide fraskriver seg i videst mulig omfang produktansvar, med mindre et slikt ansvar er ufravikelig. Ikke-lovbasert produktansvar er derfor uttrykkelig fraskrevet.
 6. Force majeure
  1. Ingen av partene kan gjøres ansvarlig for manglende overholdelse av betingelsene eller skade som den andre parten måtte lide som direkte eller indirekte følge av at parten er rammet av force majeure. Som force majeure regnes blant annet krig, mobilisering, naturkatastrofer, streik, lockout, brann, vannskader, handelsrestriksjoner, virus- eller hackerangrep, sammenbrudd eller feil i kommunikasjonssystemer, strømsvikt, underleverandørers force majeure samt andre uforutsette omstendigheter som gjeldende part ikke kunne forhindre ved hjelp av rimelige anstrengelser.
 7. Sletting av brukerprofil
  1. Brukeren kan til enhver tid velge selv å slette sin brukerprofil. Ved sletting av brukerprofil, skal brukeren imidlertid være oppmerksom på at eventuelle innlegg i fora og beskjeder sendt til Air Liquide osv. fortsatt vil være tilgjengelige for mottakerne, og disse innleggene og beskjedene og lignende vil ikke bli slettet.
  2. Hvis en brukerprofil er inaktiv i over 12 måneder, eller ved mislighold av betingelsene, forbeholder Air Liquide seg retten til å slette eller deaktivere en brukers profil og eventuelle innlegg og beskjeder og lignende.
  3. Air Liquide forbeholder seg videre retten til uten varsel å opphøre å tilby portalen og dermed slette en brukers profil i et slikt tilfelle.
 8. Overdragelse
  1. Brukerprofilen er personlig og kan ikke overdras til andre uten Air Liquides samtykke.
  2. Air Liquide forbeholder seg retten til å overdra portalen helt eller delvis med alt innhold og brukere samt rettigheter til tredjemann. Skulle en slik overdragelse finne sted, vil brukeren motta en meddelelse om dette med en frist til å slette sin brukerprofil dersom brukeren ikke kan akseptere overdragelsen.
 9. Endring av betingelsene
  1. Air Liquide forbeholder seg retten til når som helst å endre betingelsene. Hvis det forekommer endringer, vil brukeren ved første pålogging til sin brukerprofil bli bedt om å akseptere de oppdaterte betingelsene. Hvis brukeren ikke kan akseptere de endrede betingelsene, kan brukeren ikke fortsette å anvende portalen.
  2. De til enhver gjeldende betingelsene vil være tilgjengelige på portalen.
 10. Språk
  1. Betingelsene er opprinnelig skrevet på dansk. Skulle det være uoverensstemmelse mellom den originale danske versjonen av betingelsene og den oversatte versjonen, har den danske versjonen til enhver tid forrang.
 11. Lovvalg og verneting
  1. Eventuelle tvister som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres etter dansk rett ved Air Liquides til enhver tid gjeldende verneting.
Behandler, vennligst vent...